ALLMÄNNA VILLKOR FAKTURAKÖP

Fakturaköp 

Genom detta avtal (”Avtalet”) förbinder sig Fakturautställaren att på nedan angivna villkor överlåta fakturafordringar till Visma Finance AB (”Visma”).

1. Definitioner 

I detta Avtal används följande definitioner: 

”Fakturautställare” - företag eller uppdragsgivare som Visma tecknat Avtal med. 

”Kund” - fakturagäldenär.  

”Fakturafordran” - fordran som uppkommit på Fakturautställarens Kund i Fakturautställarens normala verksamhet på grund av att en vara levererats eller en tjänst utförts, 

”Fakturaköp” - Fakturautställaren överlåter fakturafordringar uppkomna i Fakturautställarens rörelse

2. Kostnader och avgifter 

Kostnader och avgifter som uppstår vid hantering och köp av fakturafordringar debiteras enligt vid var tid gällande prislista.  

3. Överlåtelseklausul 

Varje faktura ska förses med texten: ”Vår fordran enligt denna faktura har överlåtits till Visma Finance AB (556990-3445). Betalning kan därefter endast ske med befriande verkan till Visma Finance AB.” Överlåtelseförklaring ska även anges på faktura som inte godkänts för köp, enligt punkten 5. 

4. Mervärdesskatt 

På de belopp som enligt detta Avtal tillgodoräknas Visma utgår mervärdesskatt enligt lag. 

5. Icke överlåtbara fakturor 

Följande fakturafordringar är inte överlåtbara om inte annat särskilt avtalats: 

a) Fakturafordringar som avser försäljning genom öppet köp, kommission, a conto, avbetalnings- eller efterkravsförsäljning eller på annat sätt innebärande någon inskränkning i ägande- eller förfoganderätten för Kund avseende levererade varor, 

b) Fakturafordringar där Kund äger eller senare kommer att äga eller påstår sig äga kvittningsrätt på grund av motfordran gentemot Fakturautställaren eller rätt till annan rabatt eller annat avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än som framgår av fakturan,

c) Fakturor som inkluderar tidigare krediterade delar och fakturor som tidigare är helt eller delvis krediterade av Fakturautställaren,

d) Fakturafordringar där avtal stridande mot fakturavillkoren föreligger, 

e) Fakturafordran där tvist råder eller kan befaras mellan Faktura-utställaren och Kund,  

f) Fakturafordringar på Fakturautställarens dotter- eller moderbolag, annat bolag som ingår i samma koncern som Fakturautställaren eller annat företag som Fakturautställaren står i väsentlig ekonomisk intressegemenskap med eller som Fakturautställaren har betydande kontroll över eller på företag vars rörelse arrenderas av sådant företag eller person hos sådant företag eller hos Fakturautställaren, 

g) Fakturafordran som avser dröjsmålsränta, vite eller skadestånd, 

h) Fakturafordringar för vilka utfärdats eller ska utfärdas växel, skuldebrev eller annat fordringsbevis,

i) Fakturafordringar där hinder mot överlåtelse av fakturafordran föreligger, 

j) Fakturafordringar mot Kund som ställt in sina betalningar, inlett ackords- eller företagsrekonstruktionsförfarande, blivit insolvent, försatts i konkurs eller likvidation,

k) Fakturafordringar till Kund i utlandet eller i utländsk valuta, 

l) Fakturafordringar som överlåtits, sålts eller pantförskrivits till annan, 

m) Fakturafordringar som har uppkommit i strid med svensk lag,

n) Fakturafordringar under handläggning av ett inkassobolag eller annan tredje part för inkasso, 

o) Fakturafordringar som avser produkt eller tjänst som inte ingår i Fakturautställarens vanliga verksamhet,

p) Fakturafordringar som innehåller varor där ägarskapet har övergått från Fakturautställaren till Kund utan att varan har traderats, 

q) Fakturafordringar som avser förbjudet gods eller olagliga varor enligt svensk lag, 

r) Fakturafordringar som avser verka för penningtvätt eller finansiering av terrorverksamhet, och 

s) Fakturafordringar i övrigt, som Visma finner sig inte vilja köpa. Visma äger rätt att avböja köp av faktura utan att ange skäl.

6. Fakturautställarens garantier och åtaganden 

a) Fakturautställaren garanterar att överlåtna fakturafordringar inte strider mot punkt 5 a-s.

b) Fakturautställaren garanterar att Kund är skyldig att till Visma utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse rörande fakturan med det högsta belopp som är fastställt i lag om ersättning för inkassokostnader m.m. Dröjsmålsränta ska uppgå till minimum 8% över referensränta per år. Avvikelse från nyssnämnda garanti ska skriftligen godkännas av Visma. 

c) Fakturautställaren garanterar att leverans skett av den vara som faktureras respektive att det arbete som fakturan avser till fullo har utförts och att fakturafordran avser av Fakturautställaren, i enlighet med god köpmannased och i Fakturautställarens normala verksamhet verkställd försäljning och leverans. 

d) Fakturautställaren garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse stridande mot fakturavillkoren eller på annat sätt som kan skada Visma föreligger eller kan komma att uppstå samt att någon omständighet som kan komma att föranleda tvist ej föreligger.  Det åligger Fakturautställaren att vidta åtgärder för att vidmakthålla sina enligt detta Avtal till Visma överlåtna Fakturafordringar. 

e) Fakturautställaren garanterar att även efter överlåtelse av Fakturafordran gentemot Kund fullgöra sina skyldigheter som kontraktspart. Kund får ej vara på obestånd eller ha betalningsanmärkningar eller på annat sätt bedömas insolvent. Vid överlåtelse av Fakturafordringar ska fakturaunderlag/följesedlar insändas i ett exemplar. 

f) Fakturautställaren är skyldig att genast underrätta Visma om ändringar i bolagets styrelse och om inte oväsentliga ändringar i ägandeförhållandena i bolaget (gäller ej publikt bolag).  

g) Fakturautställaren får inte efter överlåtelse nedsätta fakturakravet eller medge betalningsanstånd till Kund. 

h) Fakturautställaren garanterar att informera Visma om mottagna returer av varor. 

i) Fakturautställaren garanterar att köp eller avtal som träffas på distans sker med Kund fyllda 18 år (om denne är konsument), att Kund informerats om betalningsvillkor, leveransvillkor, garantier och ångerrätt samt att Kund genom sitt köp eller avtal godkänt samtliga villkor. 

j) Fakturaställaren garanterar att den faktura som överlåts till Visma innehåller samtlig information som krävs för att Visma ska kunna distribuera faktura till Kund.

k) Fakturautställaren garanterar att den fysiska person som agerar Fakturautställarens företrädare gentemot Visma har behörighet att överlåta Fakturafordran i enlighet med Avtalet. 

7. Kreditupplysning och fakturakontroll 

Visma äger rätt att kreditbedöma Kund med kreditupplysning och annan tillgänglig kreditinformation. Visma kan komma att kontakta Kund för att som villkor för överlåtelse av Fakturafordran kräva att Kund godkänner Fakturafordran och bekräftar sin betalningsskyldighet. 

8. Bestridande av Fakturafordran 

Om Kund bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot den till Visma överlåtna fakturan till Fakturautställaren eller till Visma, är den av parterna som mottagit sådant meddelande, skyldig att omedelbart underrätta den andra parten. 

9. Återlösen av Fakturafordran vid bestridande mm. 

Reklamerar Kund levererad vara eller utförd tjänst eller av annan orsak gör invändning mot betalningsanspråk i överlåten fordran före förfallodagen ska Fakturautställaren återlösa den överlåtna fakturan genom att enligt den överlåtna fakturans betalningsvillkor erlägga full betalning till Visma. Om betalningsinvändning eller reklamation görs av kund efter förfallodagen ska Fakturautställaren genast, efter det att Visma upplyst Fakturautställaren om betalningsinvändningen, erlägga betalning motsvarande vad som vid tiden för upplysningen är oreglerat av kapitalbelopp samt dröjsmålsränta från den överlåtna fakturans förfallodag. Fullgör inte Fakturautställaren denna skyldighet äger Visma rätt att debitera dröjsmålsränta med 3% per månad från fakturans förfallodag tills full betalning sker jämte påminnelseavgift och lagstadgade avgifter. 

10. Betalning till annan än Visma 

Skulle likvid för överlåten eller pantsatt Fakturafordran på grund av Kunds förbiseende eller av annan anledning erläggas till Fakturautställaren eller någon i intressegemenskap med denne, åligger det Fakturautställaren att omgående informera Visma om sådan betalning och genast tillse att det mottagna beloppet insätts på Visma bank- eller plusgirokonto med angivande av fakturanummer. Fakturautställaren ska vidare skriftligen meddela Kunden att i fortsättningen erlägga betalning direkt till Visma. 

11. Överlåtelseförbud 

Fakturautställaren äger inte till annan överlåta eller pantförskriva fordran, som överlåtits till Visma. Så länge den/de fakturor som överlåtits genom detta Avtal är helt eller delvis oreglerade äger Fakturautställaren inte utan Vismas medgivande träffa överenskommelse med annan om köp eller belåning av dessa Fakturafordringar.  

12. Överlåtelse av Vismas rättigheter 

Fakturautställaren är införstådd med och accepterar att Visma kan komma att överlåta eller pantsätta fakturafordringar och/eller samtliga rättigheter på grund av detta Avtal till annan. 

13. Skadestånd 

Vid underlåtenhet från Fakturautställarens sida avseende överföring av influtna likvider enligt punkt 15 eller om Fakturautställaren bryter mot sina förpliktelser eller brister i sitt garantiåtagande enligt punkt 6 berättigas Visma att omedelbart häva detta Avtal. Häver Visma Avtalet är Visma berättigad till skadestånd motsvarande två gånger det belopp som Fakturautställaren underlåtit att rapportera, respektive två gånger fakturabeloppet i aktuell faktura vid garantibrist eller brott mot förpliktelserna i punkt 6. Visma har dock rätt att kräva ytterligare skadestånd för det fall Visma kan påvisa skada på grund av att Fakturautställaren inte fullföljer sitt åtagande enligt denna paragraf. 

14. Meddelanden 

Fakturautställaren och borgensman ska underrätta Visma om adressändring. Har meddelande rörande Avtalet av Visma i rekommenderat brev avsänts till någon av parterna i Avtalets angivna adress eller ny adress som är känd av Visma, ska meddelandet anses ha kommit adressaten tillhanda senast på femte dagen efter avsändandet. 

15. Panträtt 

Visma erhåller generell panträtt i de fordringar som Fakturautställaren uppdrar åt Visma att inkassera med belopp motsvarande Vismas förutbetalda kostnader och avgifter, upplupna egna arvoden, övriga icke fakturerade kostnader och arvoden samt varje fordran som kan komma av Avtalet såsom årsavgifter, skadestånd, etc.

16. Avtalstid samt uppsägning 

Avtalet träder i kraft från den dag Visma undertecknat Avtalet och löper i 12 månader. Om skriftlig uppsägning ej skett från Fakturautställaren senast tre månader före Avtalsperiodens utgång, förlängs Avtalet automatiskt med 12 månader i taget. Visma äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet utan angivande av orsak. Oberoende av uppsägning kvarstår parternas rättigheter och skyldigheter beträffande före Avtalstidens utgång av Fakturautställaren överlåtna fakturafordringar.

17.  Inkassotjänster 

Visma tillhandahåller inkassotjänster. Visma äger rätt att utan Fakturautställarens medgivande och på dennes bekostnad enligt vid var tid gällande inkassoprislista vidta erforderliga inkassoåtgärder för indrivning av överlåtna och/eller pantsatta fakturor. 

18. Långtidsbevakning 

Inkassoärende som inte inbringat full betalning från gäldenär eller ärende där indrivning av annat skäl inte vidtagits eller avbrutits ska handläggas som långtidsbevakningsärende, dock tidigast 90 dagar efter inkassokravets avsändande. 

Visma avgör självständigt vilka åtgärder som ska vidtas och svarar för alla kostnader och utlägg. Tidigare upplupna kostnader och arvoden debiteras Fakturautställaren. Vid framtida betalning återbetalas dessa till Fakturautställaren. Vid betalning, helt eller delvis, tillgodoräknas Visma alla inbetalda kostnader samt 50% av kapital och dröjsmålsränta. Visma äger rätt att fritt välja i vilken ordning erhållen betalning ska avräknas utlägg, kostnader, arvoden, ränta och kapital. 

Visma äger rätt att träffa ackordsuppgörelser med gäldenärer. Återkallar Fakturautställaren ett ärende avslutar Visma ärendet och debiterar Fakturautställaren för upplupna kostnader och arvode för nedlagt arbete samt i övrigt som om ärendet vore fullbetalt.  

19. Personuppgifter 

I syfte att fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet och för att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger Visma enligt lag kommer Visma behandla personuppgifter avseende Fakturautställarens och, i viss mån, Kunds företrädare och verkliga huvudmän. Detaljerad information om Vismas behandling av personuppgifter finns i Vismas integritetspolicy. Integritetspolicyn finns att tillgå på vår hemsida www.vismafinance.se

20. Penningtvätt

Avtalet är villkorat av att Visma har uppnått tillräcklig kundkännedom om Kunden i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

21. Force majeure m.m. 

Visma är inte ansvarig för sådant hinder i verksamheten som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, strejk, lockout, bojkott, blockad, krigshändelse, naturkatastrof, pandemi, brist eller fel i elförsörjningen, i telefon-, internetförbindelse eller annan kommunikation eller annan liknande omständighet som Visma inte kunnat råda över. Förbehållet ifråga om strejk, lockout, bojkott och blockad gäller oavsett om Visma själv är part i eller föremål för sådan åtgärd eller inte. Skada som kan uppkomma i andra fall ska ersättas av Visma endast i den mån skadan orsakats av att Visma varit grovt oaktsam. Vismas skadeståndsskyldighet är begränsad till ett för var tid gällande halvt basbelopp enligt lag om allmän försäkring. Indirekt skada ersätts inte i något fall. 

22. Sekretess 

Visma kommer vid arbetet med Fakturautställarens Fakturafordringar att ta del av information som kan betraktas som konfidentiella affärshemligheter. Visma ska i hanteringen av all information som tillhör Fakturautställaren iaktta sekretess, vilket bland annat innebär att inte yppa sådan information för tredje man. 

23. Ändringar 

Ändringar av detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknade av parterna för att vara gällande. 

24. Tvistemålsforum 

Eventuella tvister som härrör från Avtalet, mot såväl Fakturautställare som borgensman, ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts. Sätet för skiljeförfarande ska vara Stockholm. Det språk som ska användas är svenska, om inte parterna enas om att istället använda engelska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.

INFORMATION TILL BORGENSMAN 

Allmänt om borgensåtagande 

Den som tecknar borgensåtagande för egen skuld ansvarar för att kredittagaren betalar kapitalskuld, räntor, avgifter och kostnader. Om kredittagaren inte uppfyller sina förpliktelser får Visma omedelbart kräva borgensman på betalning. 

Borgensåtagande kan innebära att borgensmannens egna tillgångar måste tas i anspråk. 

Borgensåtagandet kvarstår oavsett om borgensmannens eventuella intressegemenskap med kredittagaren upphör.

Borgensåtagande för Fakturautställaren 

Borgensman för Fakturautställaren ansvarar för att Visma erhåller betalning för samtliga förpliktelser, nuvarande som blivande, som Fakturautställaren ingår med Visma. Det innebär betalningsansvar för återlösta fakturor samt eventuella förskott som Fakturautställaren erhåller men också för andra förpliktelser såsom skuldebrev och fakturor utställda av andra klienter och som har överlåtits till Visma. 

Solidariskt borgensansvar 

Om det finns flera borgensmän får Visma kräva en eller flera borgensmän på betalning. 

Borgensansvar med begränsat ansvar 

Om borgensåtagandet är begränsat ansvarar borgensmannen med belopp som framgår av borgensåtagandet. 

Ordningsföljd vid ianspråktagande av säkerhet 

Visma bestämmer i vilken ordningsföljd panter, borgensåtagande och andra säkerheter ska tas i anspråk. 

Uppsägning 

Borgensman äger inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande.